نمونه ترجمه تخصصی قوانین مدیریت
توسط ehsankhedive در تاریخ 27 اسفند 97
نمونه ترجمه تخصصی قوانین مدیریت
این ترجمه گزارشی از SIGMA در زمینه ساده سازی مددیریت از طریق حاکمیت قانون است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه ترجمه تخصصی قوانین مدیریت
توسط ehsankhedive در تاریخ 27 اسفند 1397
این ترجمه گزارشی از SIGMA در زمینه ساده سازی مددیریت از طریق حاکمیت قانون است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive