نمودار رگرسیون غیر خطری با حدود اطمینان و حدود پیش بینی 95
توسط ehsankhedive در تاریخ 06 اردیبهشت 98
نمودار رگرسیون غیر خطری با حدود اطمینان و حدود پیش بینی 95
درصد. این نمودار با استفاده از مدل درجه دوم در نرم افزار SAS تهیه شده و بر اساس آن می توان پارامتر قطر کلوئید را بر اساس سطح کنسانتره پیش بینی کرد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمودار رگرسیون غیر خطری با حدود اطمینان و حدود پیش بینی 95
توسط ehsankhedive در تاریخ 06 اردیبهشت 1398
درصد. این نمودار با استفاده از مدل درجه دوم در نرم افزار SAS تهیه شده و بر اساس آن می توان پارامتر قطر کلوئید را بر اساس سطح کنسانتره پیش بینی کرد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
154
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive