ترجمه مقاله
توسط elhammadahian در تاریخ 03 خرداد 99
ترجمه مقاله
یک نمونه از ترجمه انجام شده رشته مدیریت،برای دانشجوی علوم تحقیقات تهران،با کمترین زمان و کیفیت عالی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه مقاله
توسط elhammadahian در تاریخ 03 خرداد 1399
یک نمونه از ترجمه انجام شده رشته مدیریت،برای دانشجوی علوم تحقیقات تهران،با کمترین زمان و کیفیت عالی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر elhammadahian