نمونه کار شماره 2
توسط englishhunter در تاریخ 09 آبان 98
نمونه کار شماره 2
این یک مقاله نجوم شناسی در‌مورد سیاه‌چاله ها و اولین تصویر آن بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار شماره 2
توسط englishhunter در تاریخ 10 آبان 1398
این یک مقاله نجوم شناسی در‌مورد سیاه‌چاله ها و اولین تصویر آن بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
18
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر englishhunter