نرم افزار مهندسی محاسبه طیف سه گانه زلزله
توسط epsi1on در تاریخ 01 تیر 98
نرم افزار مهندسی محاسبه طیف سه گانه زلزله
محاسبه ی طیف سه گانه زلزله ها - قابلیت ورودی فایل رکورد زلزله با فرمت PEER Strong Motion database
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مهندسی محاسبه طیف سه گانه زلزله
توسط epsi1on در تاریخ 01 تیر 1398
محاسبه ی طیف سه گانه زلزله ها - قابلیت ورودی فایل رکورد زلزله با فرمت PEER Strong Motion database
مهارت های استفاده شده
1
31
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر epsi1on