مرکز پرورش کاکتوس پونتیا
توسط esaeed1988 در تاریخ 29 شهریور 97
مرکز پرورش کاکتوس پونتیا
پرورش کاکتوس پونتیا که در طراحی تایپوگرافی از نماد کاکتوس و تیغ های کاکتوس جهت القاء فعالیت شغلی استفاده شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مرکز پرورش کاکتوس پونتیا
توسط esaeed1988 در تاریخ 29 شهریور 1397
پرورش کاکتوس پونتیا که در طراحی تایپوگرافی از نماد کاکتوس و تیغ های کاکتوس جهت القاء فعالیت شغلی استفاده شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
115
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر esaeed1988