تحلیل و برسی ساختار سرمایه و چرخه عملیاتی شرکت روان فن آور
توسط esalehi1 در تاریخ 17 خرداد 99
تحلیل و برسی ساختار سرمایه و چرخه عملیاتی شرکت روان فن آور
چرخه های عملیاتی یکی از مهمترین معیار ها برای سرمایه گذاری در هر کسب و کار و همینطور یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد شرکت هاست. اهمیت این چرخه ها به قدری بالاست که در صورت عدم مدیریت درست آنها در ابتدا منجر به افزایش هزینه های بنگاه ، کاهش سود و در نهایت موجب کمبود نقدینگی و نیاز بنگاه به تامین نقدینگی از سیستم بانکی شده و دور باطلی را ایجاد میکند که بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی میکشاند. در این داشبورد به خوبی چرخه های عملیاتی و تغییرات آنها را میتوان مشاهده کرد ملاک تصمیم گیری قرارداد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تحلیل و برسی ساختار سرمایه و چرخه عملیاتی شرکت روان فن آور
توسط esalehi1 در تاریخ 17 خرداد 1399
چرخه های عملیاتی یکی از مهمترین معیار ها برای سرمایه گذاری در هر کسب و کار و همینطور یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد شرکت هاست. اهمیت این چرخه ها به قدری بالاست که در صورت عدم مدیریت درست آنها در ابتدا منجر به افزایش هزینه های بنگاه ، کاهش سود و در نهایت موجب کمبود نقدینگی و نیاز بنگاه به تامین نقدینگی از سیستم بانکی شده و دور باطلی را ایجاد میکند که بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی میکشاند. در این داشبورد به خوبی چرخه های عملیاتی و تغییرات آنها را میتوان مشاهده کرد ملاک تصمیم گیری قرارداد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
57
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر esalehi1