نمایندگی گاج لنگرود شهریور 1388 - اردیبهشت 1390 ( 1 سال )

مسئول آی تی نمایندگی گاج

من مسئول آی تی در این دفتر بودم


کاردانی

نرم افزار علمی کاربردی

فروردین 1383 - فروردین 1385 ( 2 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است