طراحی جلد کتاب
توسط fatemehghomshian در تاریخ 27 مهر 99
طراحی جلد کتاب
طراحی جلد کتاب تصمیمات سرمایه گذاری در بازار بورس با نقش مدیریت زمان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب
توسط fatemehghomshian در تاریخ 27 مهر 1399
طراحی جلد کتاب تصمیمات سرمایه گذاری در بازار بورس با نقش مدیریت زمان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fatemehghomshian