• 29 آبان 1396
  • این پروژه هم مثل پروژه قبلی بسیار حرفه ای و به موقع انجام شد. حتما در پروژه های آینده هم از کمک ایشون استفاده می کنم.
    30 مهر 1396
  • ایشون خیلی حرفه ای این پروژه رو به اتمام رسوندند، با کمترین توضیحات، همون کاری رو انجام دادند که من می خواستم. دقیقا سر وقت لینک ها به اشتراک گذاشته می شد و در این کار با تجربه بودند. حتما در پروژه های آینده هم از کمک ایشون استفاده خواهم کرد.
    07 شهریور 1396