• با وجود برخی موارد پیش بینی نشده در پروژه، کاملا حرفه ای، دقیق و تمیز پروژه را انجام و تحویل دادند. هماهنگی ایشان در طول پروژه با تیم ما بسیار مثبت بود و با توجه به کیفیت و دقت کار انجام شده از هزینه پرداخت شده برای پروژه نیز رضایت کامل داریم.
    27 فروردین 1396