لوگوی (پیشنهادی) بنیاد معماری ایران
توسط hmirrazi در تاریخ 07 مرداد 96
لوگوی (پیشنهادی) بنیاد معماری ایران
ایده اصلی استفاده از خط بنایی به عنوان قالبی برای کل طرح و بهره گیری از فضای منفی برای نمایش نام مخفف شده ی بنیاد (FOIA) است. سعی شده تا "توجه به هویت گذشته" در کنار "نگاه جدیدِ دوران معاصر"، در کار نمایان باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی (پیشنهادی) بنیاد معماری ایران
توسط hmirrazi در تاریخ 07 مرداد 1396
ایده اصلی استفاده از خط بنایی به عنوان قالبی برای کل طرح و بهره گیری از فضای منفی برای نمایش نام مخفف شده ی بنیاد (FOIA) است. سعی شده تا "توجه به هویت گذشته" در کنار "نگاه جدیدِ دوران معاصر"، در کار نمایان باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
187
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hmirrazi