لوگو شرکت دانش بنیان
توسط isamailrahimi در تاریخ 05 بهمن 01
لوگو شرکت دانش بنیان
در این لوگو از المان های چرخ دنده و آیکون تکنولوژی و حرف e استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو شرکت دانش بنیان
توسط isamailrahimi در تاریخ 05 بهمن 1401
در این لوگو از المان های چرخ دنده و آیکون تکنولوژی و حرف e استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر isamailrahimi