آی بک شهریور 1389 - اردیبهشت 1394 ( 4 سال )

مدیر فنی

به عنوان مدیرفنی در این شرکت مشغول به کار بوده و در این مدت بیش از 50 سایت برای شرکت طراحی کرده ام


مرکز دروپال ایران فروردین 1390 - شهریور 1398 ( 8 سال )

مدیر

هم راستا با کارهای دگه مدیریت این سایت نیز بر عهده من می باشد و تا به امروز همیشه در این سایت فعالیت داشته ام


لیسانس نرم افزار

سلمان مشهد

فروردین 1387 - فروردین 1392 ( 5 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است