وب‌سایت سیستم هشدار زودهنگام زلزله
توسط javadrazi در تاریخ 18 مهر 98
وب‌سایت سیستم هشدار زودهنگام زلزله
وب‌سایتی برای نمایش مکان‌های زلزله‌زده، خرابی‌ها و مراکز مدیریت بحران آدرس:‌ews.ut.ac.ir/map
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
وب‌سایت سیستم هشدار زودهنگام زلزله
توسط javadrazi در تاریخ 18 مهر 1398
وب‌سایتی برای نمایش مکان‌های زلزله‌زده، خرابی‌ها و مراکز مدیریت بحران آدرس:‌ews.ut.ac.ir/map
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
10
دنبال کنید