جمع آوری اطلاعات و دسته بندی موضوعی
توسط kavehahangari در تاریخ 23 مرداد 98
جمع آوری اطلاعات و دسته بندی موضوعی
گردآوری اطلاعات از اینترنت برای موضوع خاص (از قبیل تصاویر و ویدیو) و دسته بندی آنها برای کارفرمای محترم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جمع آوری اطلاعات و دسته بندی موضوعی
توسط kavehahangari در تاریخ 23 مرداد 1398
گردآوری اطلاعات از اینترنت برای موضوع خاص (از قبیل تصاویر و ویدیو) و دسته بندی آنها برای کارفرمای محترم
مهارت های استفاده شده
2
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kavehahangari