پلاگین وردپرس جهت تبدیل فایل های CSV به جداول MYSQL
توسط kazemsoft در تاریخ 06 آبان 97
پلاگین وردپرس جهت تبدیل فایل های CSV به جداول MYSQL
پروژه دوست خوبمون آقای عطار که با ایشان در همین پونیشا آشنا شدیم در خصوص پلاگین وردپرس که فایل CSV حاوی اطلاعات را از کاربر گرفته و تبدیل به جداول MYSQL کند. https://ponisha.ir/project/83339/html-php-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-c
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پلاگین وردپرس جهت تبدیل فایل های CSV به جداول MYSQL
توسط kazemsoft در تاریخ 06 آبان 1397
پروژه دوست خوبمون آقای عطار که با ایشان در همین پونیشا آشنا شدیم در خصوص پلاگین وردپرس که فایل CSV حاوی اطلاعات را از کاربر گرفته و تبدیل به جداول MYSQL کند. https://ponisha.ir/project/83339/html-php-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-c
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
69
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kazemsoft