khanoomfarahani / پروژه انجام شده

2

پروژه انجام شده
 • تایپ 40 صفحه به فارسی....نیاز به شخصی اشنا به تایپ فارسی دارم و بسی...
  بودجه:
  98 پیشنهاد
  07 فروردین 1398
 • حدود 240 صفحه شبیه نمونه pdf پیوست شده هست که اطلاعاتش می بایست به جدو...
  بودجه:
  141 پیشنهاد
  23 مرداد 1398