نوشتن توضیحات محصول در اکسل
توسط kia82 در تاریخ 18 آذر 98
نوشتن توضیحات محصول در اکسل
نوشتن توضیحات ۲۵۷ نوع روغن با تمامی ‍موارد مدنظر کارفرما در مدت دو روز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نوشتن توضیحات محصول در اکسل
توسط kia82 در تاریخ 18 آذر 1398
نوشتن توضیحات ۲۵۷ نوع روغن با تمامی ‍موارد مدنظر کارفرما در مدت دو روز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kia82