Influences of spray angle and bowl center depth on power a
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 شهریور 96
	 Influences of spray angle and bowl center depth on power a
مقاله چاپ شده در مجله IF=2.3
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Influences of spray angle and bowl center depth on power a
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 شهریور 1396
مقاله چاپ شده در مجله IF=2.3
مهارت های استفاده شده
0
216
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13