محاسبه دقیق چگالی سوخت بیولوژیکی-هیبریدی 1- بوتانول و سیکلوه
توسط kianoosh13 در تاریخ 19 آبان 96
محاسبه دقیق چگالی سوخت بیولوژیکی-هیبریدی 1- بوتانول و سیکلوه
مقاله مجله
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
محاسبه دقیق چگالی سوخت بیولوژیکی-هیبریدی 1- بوتانول و سیکلوه
توسط kianoosh13 در تاریخ 19 آبان 1396
مقاله مجله
مهارت های استفاده شده
1
257
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13