کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانشگاه دولتی فسا

فروردین 1387 - فروردین 1391 ( 4 سال )


کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

دانشگاه شیراز

فروردین 1392 - فروردین 1395 ( 2 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است