پژوهشگر

کارشناسی ارشد کامپیوتر

دانشگاه آزاد قزوین

مهر 1392 - شهریور 1395 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد