پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 06 مهر 98
پوستر
طراحی پوستر و جلد کتاب برای همایش در عرصه زیست فناوری کارهای مجموعه از 0 تا 100 به صورت دورکاری انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 06 مهر 1398
طراحی پوستر و جلد کتاب برای همایش در عرصه زیست فناوری کارهای مجموعه از 0 تا 100 به صورت دورکاری انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
14
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign