طراحی نماد برای شرکت دانش بنیان پوشش های گیاهی ( کانادا )
توسط loogoplus در تاریخ 22 بهمن 98
طراحی نماد برای شرکت دانش بنیان پوشش های گیاهی ( کانادا )
شرکت دانش بنیان ساخت و تولید پوشش های گیاهی و دیواری با استفاده از تکنولوژی ریموت و کنترل مکانیزم رشد گیاهی در ساختار زندگی شهری و خانگی ( کانادا )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی نماد برای شرکت دانش بنیان پوشش های گیاهی ( کانادا )
توسط loogoplus در تاریخ 22 بهمن 1398
شرکت دانش بنیان ساخت و تولید پوشش های گیاهی و دیواری با استفاده از تکنولوژی ریموت و کنترل مکانیزم رشد گیاهی در ساختار زندگی شهری و خانگی ( کانادا )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
18
155
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر loogoplus