طراحی کارکتر
توسط m.amini در تاریخ 03 آذر 97
طراحی کارکتر
طراحی قسمتهایی از کارکتر یک انسان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارکتر
توسط m.amini در تاریخ 03 آذر 1397
طراحی قسمتهایی از کارکتر یک انسان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
160
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m.amini