کتاب اقتصادمهندسی پیشرفته
توسط m0h3enghasemi در تاریخ 29 اسفند 97
کتاب اقتصادمهندسی پیشرفته
این کتاب در سال 1392 اولین بار چاپ شد که در همان سال با توجه به استقبال انجام شده مجدد زیر چاپ رفت و در سال 1397 به چاپ هفتم خود رسیده است. این کتاب در زمینه آموزش مفاهیم اقتصادی و تجزیه و تحلیل و انتخاب بهترین طرح با بهترین بازده در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می باشد. این کتاب در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس قابل استفاده می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کتاب اقتصادمهندسی پیشرفته
توسط m0h3enghasemi در تاریخ 29 اسفند 1397
این کتاب در سال 1392 اولین بار چاپ شد که در همان سال با توجه به استقبال انجام شده مجدد زیر چاپ رفت و در سال 1397 به چاپ هفتم خود رسیده است. این کتاب در زمینه آموزش مفاهیم اقتصادی و تجزیه و تحلیل و انتخاب بهترین طرح با بهترین بازده در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می باشد. این کتاب در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس قابل استفاده می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
82
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m0h3enghasemi