طراحی تیشرت «به تو چه»
توسط macse در تاریخ 18 مهر 98
طراحی تیشرت «به تو چه»
با توجه طبع جامعه امروزی طراحی تیشرت با مفهموم جمله «به شما چه» انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی تیشرت «به تو چه»
توسط macse در تاریخ 18 مهر 1398
با توجه طبع جامعه امروزی طراحی تیشرت با مفهموم جمله «به شما چه» انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
35
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر macse