نرم افزار حضور و غیاب آنلابن
توسط mahdi27j در تاریخ 30 تیر 97
نرم افزار حضور و غیاب آنلابن
امکانات ویژه جهت ثبت مرخصی و محاسبه ساعات کاری و غیره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار حضور و غیاب آنلابن
توسط mahdi27j در تاریخ 30 تیر 1397
امکانات ویژه جهت ثبت مرخصی و محاسبه ساعات کاری و غیره
مهارت های استفاده شده
2
142
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdi27j