ترجمه تخصصی مقاله ورزشی با موضوع اکتساب ضربات آزاد فوتبال
توسط mahdiak78 در تاریخ 22 اردیبهشت 99
ترجمه تخصصی مقاله ورزشی با موضوع اکتساب ضربات آزاد فوتبال
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ضمیمه شده برای کارفرمای محترم در کمترین زمان انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه تخصصی مقاله ورزشی با موضوع اکتساب ضربات آزاد فوتبال
توسط mahdiak78 در تاریخ 22 اردیبهشت 1399
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ضمیمه شده برای کارفرمای محترم در کمترین زمان انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
57
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdiak78