تطبیق و اصلاح متن دو سخنرانی با فایل صوتی آن ها
توسط mahdiak78 در تاریخ 10 خرداد 99
تطبیق و اصلاح متن دو سخنرانی با فایل صوتی آن ها
تطبیق و اصلاح متن دو سخنرانی با فایل صوتی آن ها به زبان انگلیسی برای کارفرمای محترم انجام شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تطبیق و اصلاح متن دو سخنرانی با فایل صوتی آن ها
توسط mahdiak78 در تاریخ 10 خرداد 1399
تطبیق و اصلاح متن دو سخنرانی با فایل صوتی آن ها به زبان انگلیسی برای کارفرمای محترم انجام شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
44
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdiak78