طراحی جواهر Peris
توسط mahdirg در تاریخ 03 آذر 01
طراحی جواهر Peris
لوگو در سبک "ایزومتریک لترمارک با رنگبندی گریدینت" برای جواهر سازی "Peris" کار شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جواهر Peris
توسط mahdirg در تاریخ 03 آذر 1401
لوگو در سبک "ایزومتریک لترمارک با رنگبندی گریدینت" برای جواهر سازی "Peris" کار شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
105
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdirg