بسته بندی دارو
توسط mahdisamangooei در تاریخ 10 اردیبهشت 98
بسته بندی دارو
به سفارش شرکت دانش بنیان نانو پرنوس سانیار (تهران)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بسته بندی دارو
توسط mahdisamangooei در تاریخ 10 اردیبهشت 1398
به سفارش شرکت دانش بنیان نانو پرنوس سانیار (تهران)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
83
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei