• کار با ایشون بهترین تجربه برون سپاری من بود، بسیار حرفه ای و فراتر از RFP و چیزی که ازشون خواسته شده بود عمل کردند. در صورت تمایل ایشان در پروژه های بعدی حتما اولین گزینه انتخابی ما خواهند بود. آرزوی موفقیت براشون دارم.
    04 آذر 1396