Iran
بنده دکتری رشته هیدرومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارم. در حال حاضر مدیریت یک مرکز ارائه خدمات تخصصی ترجمه بر عهده دارم. حدود 500 مترجم...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    12 فروردین 1395