پژوهیار
توسط majidramzi در تاریخ 11 مهر 96
پژوهیار
طراحی پوسته، پیاده سازی، نگهداری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پژوهیار
توسط majidramzi در تاریخ 11 مهر 1396
طراحی پوسته، پیاده سازی، نگهداری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
145
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر majidramzi