جلد نشریه احسان
توسط maryamomidi در تاریخ 23 مرداد 98
جلد نشریه احسان
فصلنامه احسان با موضوع حمایت از بیماران اعصاب و روان "سرای احسان" منتشر می شد. با توجه به حساسیت موضوع بیماران روان و انگ زدایی از بیماریهای روانی سعی شد در طراحی های این مجموعه امید به بازگشت به جامعه و شروع زندگی تازه را نشان داد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد نشریه احسان
توسط maryamomidi در تاریخ 23 مرداد 1398
فصلنامه احسان با موضوع حمایت از بیماران اعصاب و روان "سرای احسان" منتشر می شد. با توجه به حساسیت موضوع بیماران روان و انگ زدایی از بیماریهای روانی سعی شد در طراحی های این مجموعه امید به بازگشت به جامعه و شروع زندگی تازه را نشان داد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر maryamomidi