تشخیص پلاک خودرو
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 97
تشخیص پلاک خودرو
تشخیص و جداسازی پلاک از تصویر با نرم افزار متلب این یک نمونه کار میباشد. پیاده سازی های مشابه با الگوریتم های مختلف برای نمونه پلاک های ایرانی و غیر ایرانی نیز انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تشخیص پلاک خودرو
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 1397
تشخیص و جداسازی پلاک از تصویر با نرم افزار متلب این یک نمونه کار میباشد. پیاده سازی های مشابه با الگوریتم های مختلف برای نمونه پلاک های ایرانی و غیر ایرانی نیز انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
78
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر matlab360