تشخیص چهره
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 97
تشخیص چهره
پروژه تشخیص چهره (تصویرتست: تیم استقلال) با نرم افزار متلب موضوع تشخیص چهره با الگوریتم های مختلف، دیتابیس های مختلف انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تشخیص چهره
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 1397
پروژه تشخیص چهره (تصویرتست: تیم استقلال) با نرم افزار متلب موضوع تشخیص چهره با الگوریتم های مختلف، دیتابیس های مختلف انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
79
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر matlab360