تشخیص نوع اسکناس با شبکه عصبی در متلب
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 97
تشخیص نوع اسکناس با شبکه عصبی در متلب
این یک نمونه از کاربرد های شبکه عصبی است شبکه عصبی برای تشخیص نوع یک تصویر مانند نوع اسکناس، گل، چهره، اثر انگشت ، میوه، دست خط، اعداد، حروف و ... قابل استفاده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تشخیص نوع اسکناس با شبکه عصبی در متلب
توسط matlab360 در تاریخ 29 مرداد 1397
این یک نمونه از کاربرد های شبکه عصبی است شبکه عصبی برای تشخیص نوع یک تصویر مانند نوع اسکناس، گل، چهره، اثر انگشت ، میوه، دست خط، اعداد، حروف و ... قابل استفاده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
98
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر matlab360