طراحی کاراکترهای کارتونی
توسط mbamdad در تاریخ 19 دی 97
طراحی کاراکترهای کارتونی
طراحی و باز طراحی کاراکترهای کارتونی متناسب با ایده و فعالیت کارفرما
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاراکترهای کارتونی
توسط mbamdad در تاریخ 19 دی 1397
طراحی و باز طراحی کاراکترهای کارتونی متناسب با ایده و فعالیت کارفرما
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
142
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mbamdad