ترجمه فیلم و تهیه زیرنویس
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 25 آبان 97
ترجمه فیلم و تهیه زیرنویس
تهیه زیر نویس فارسی برای ویدئوهای انگلیسی با بهترین کیفیت ترجمه و بهترین زمانبندی برای نمایش زیرنویس ها انجام میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه فیلم و تهیه زیرنویس
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 25 آبان 1397
تهیه زیر نویس فارسی برای ویدئوهای انگلیسی با بهترین کیفیت ترجمه و بهترین زمانبندی برای نمایش زیرنویس ها انجام میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdicomputerengineer