پیاده سازی الگوریتم شناسایی و ردیابی چندین هدف
توسط mhrah در تاریخ 05 بهمن 98
پیاده سازی الگوریتم شناسایی و ردیابی چندین هدف
این پروژه با استفاده از شبکه عصبی عمیق ResNet101 برای استخراج ویژگی ها و شناسایی خودرو ها و الگوریتم ردیابی GOTURN جهت ردیابی خودرو ها در فریم های مختلف ویدیو نوشته شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پیاده سازی الگوریتم شناسایی و ردیابی چندین هدف
توسط mhrah در تاریخ 05 بهمن 1398
این پروژه با استفاده از شبکه عصبی عمیق ResNet101 برای استخراج ویژگی ها و شناسایی خودرو ها و الگوریتم ردیابی GOTURN جهت ردیابی خودرو ها در فریم های مختلف ویدیو نوشته شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
108
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah