انتشار مقاله
توسط mhrah در تاریخ 25 بهمن 98
انتشار مقاله
در این مقاله دو روش جدید برای تشخیص و ردیابی اشیا متحرک بیان شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انتشار مقاله
توسط mhrah در تاریخ 25 بهمن 1398
در این مقاله دو روش جدید برای تشخیص و ردیابی اشیا متحرک بیان شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah