پروژه متن باز clean switch
توسط milaadd در تاریخ 20 دی 96
پروژه متن باز clean switch
یک پروژه متن باز سوییچ سی اس اسی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه متن باز clean switch
توسط milaadd در تاریخ 20 دی 1396
یک پروژه متن باز سوییچ سی اس اسی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
89
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر milaadd