نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیر گاه
توسط miladalavi در تاریخ 11 بهمن 97
نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیر گاه
نرم افزار مشتمل بر چندین بخش می باشد از ثبت و نگهداری اطلاعات تا شناسایی هویت مشتری بر اساس RFID صورتحساب و تاریخچه مراودات حساب و ....
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیر گاه
توسط miladalavi در تاریخ 11 بهمن 1397
نرم افزار مشتمل بر چندین بخش می باشد از ثبت و نگهداری اطلاعات تا شناسایی هویت مشتری بر اساس RFID صورتحساب و تاریخچه مراودات حساب و ....
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
27
دنبال کنید