مجموعه کاریکاتور - 2
توسط mohammad_222 در تاریخ 21 آبان 97
مجموعه کاریکاتور - 2
نمونه کارهای کاریکاتور چهره با تکنیک دیجیتال پینتیگ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مجموعه کاریکاتور - 2
توسط mohammad_222 در تاریخ 21 آبان 1397
نمونه کارهای کاریکاتور چهره با تکنیک دیجیتال پینتیگ
مهارت های استفاده شده
1
88
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad_222