مترجم و گوینده

نخستین همایش زبانشناسی نقشگرا بهمن 1393 - شهریور 1394 ( کمتر از یک سال )

دبیرخانه

دبیرخانه و معاون دبیر اجرایی همایش


لیسانس مترجمی انگلیسی

دانشگاه اصفهان

فروردین 1385 - فروردین 1389 ( 4 سال )


فوق لیسانس زبانشناسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

فروردین 1389 - فروردین 1392 ( 3 سال )