طراحی جلد کتاب " 60 ایده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی"
توسط mortezaai در تاریخ 18 خرداد 97
طراحی جلد کتاب " 60 ایده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی"
طراحی جلد و صفحه بندی کتاب 60 ایده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب " 60 ایده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی"
توسط mortezaai در تاریخ 18 خرداد 1397
طراحی جلد و صفحه بندی کتاب 60 ایده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
266
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezaai