پیشنهاد ویژه رستوران خوان "تحت عنوان سفره خوان"
توسط mortezasetork در تاریخ 03 خرداد 99
پیشنهاد ویژه رستوران خوان "تحت عنوان سفره خوان"
این پیشنهادات در راستای تغییر ندادن منو و همدلی با مخاطبان رستوران برنامه ریزی و از عید فطر به اجرا در می آید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پیشنهاد ویژه رستوران خوان "تحت عنوان سفره خوان"
توسط mortezasetork در تاریخ 03 خرداد 1399
این پیشنهادات در راستای تغییر ندادن منو و همدلی با مخاطبان رستوران برنامه ریزی و از عید فطر به اجرا در می آید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezasetork